Trivselregler

Trivsel & ordningsregler Brf Arkitekten 2013

Fastställda av styrelsen den 12 december 2013
Reviderade 2017-03-29

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor.

Styrelsen har därmed ansvaret för föreningens ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus. Du har också skyldigheter mot föreningen, övriga medlemmar och boende.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

För vem gäller ordningsreglerna

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten omfattas. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste styrelsen först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Vid frågor

Har du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Allmän aktsamhet

Var aktsam och vårda föreningens egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

2. Säkerhet

Kontrollera att portar (ytterdörrar) respektive dörrar till cykelrum/förråd går i lås efter in- eller utpassering. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Lämna inte källardörrar olåsta. Var försiktig med eld. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är borta från din lägenhet under en längre tid.

3. Ventilation

Då fastighetens ventilationssystem är sammanlänkat innebär detta att om man ändrar på ett ventilationsdon (den runda vita ventilen som finns bland annat i kök och badrum) så kan det innebära störningar för hela husets ventilation. Skanska har justerat så att inflöde och utflöde av luft ska vara optimalt i varje lägenhet. Ändra därför aldrig ventilationen på egen hand. Det går dock bra att försiktigt torka av damm från ventilationsdonet.

4. Balkonger, altaner

Balkongen utgör ett stort trivselvärde för de boende. Använd den därför på rätt sätt för en trivsam atmosfär.

Boende på markplan ansvarar själva för att hålla skötsel av mark och häckar vid uteplatsen i gott skick. Häckar bör gödslas på våren och klippas till hösten. Tänk på att häckarna också är en del av föreningens ansikte utåt. De ska ansas och klippas vid behov så att de hålles i ett vårdat skick. Bredden på häcken ska hållas innanför yttre delen av ”kantstenen” som avgränsar mot trottoar, plattor på baksida och gräsmatta. Häcken får alltså inte växa ut över trottoar, plattor och kantsten. Vad gäller höjden så är rekommendationen att de som bor på markplan försöker hålla en så jämn höjd som möjligt.

 

Trivsel:

• Blommor på balkongen är trevligt och vackert men tänk på att blomsterlådorna ska hängas på räckets insida för att eliminera risken för att lådan faller ned. Tänk på att vattna med måtta eller placera ett fat under krukan så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

• Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men ska då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket.

• Matning av fåglar från balkongen är inte tillåten.

• Kolgrillning på balkongen eller i direkt anslutning (på egen gräsmatta) till fastigheten är inte tillåtet. Vill man använda kolgrill finns Lundbyparken i närheten som passar för detta ändamål. Det är dock tillåtet att grilla med gasol eller el i anslutning till fastigheten eller på balkongen.

• Det är förbjudet att kasta cigarettfimpar från balkongen.

Fasad, markiser, uteplats, inglasning och balkongskydd:

Vi har en skör fasad som lätt kan skadas. Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av både fasad och balkonger. Därför är det inte tillåtet att fästa t.ex. fasadfast belysning eller spaljéer på fasaden. Det är inte heller tillåtet att sätta upp markiser, göra inglasning eller dylikt utan styrelsens tillåtelse.

Balkongskydd är tillåtna om de är enhetliga och följer vald färgkod.
– Vald färgkod för balkongerna på husets västra sida (vit fasad): S 2005-Y10R enligt NCS-systemet.
– Vald färgkod för balkongerna på husets östra sida (grön fasad): 407/727 Sandatex

Förändring av varaktig karaktär på bostadsrättslägenhetens exteriör, exempelvis installation- eller uppbyggnad av avskärmningskonstruktion, får inte göras utan styrelsens skriftliga medgivande. Åverkan som görs på fastigheten utan styrelsens tillstånd ska återställas av fackman och bekostas av bostadrättsinnehavaren.

Säkerhet:

• Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass
• Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
• Balkongen får inte användas till permanent förvaring av föremål som cyklar, bildäck och dylikt.
• Det är inte tillåtet att ha marschaller på balkongen – ljuslyktor är däremot tillåtna.

Husdjur:

Alla balkonger som befinner sig mer än 4 meter ovan mark måste ha täckning/skydd för spjälorna av balkongen för att husdjur ska tillåtas på balkongen.

5. Trappuppgångar och hissar

Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får aldrig användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta på grund av brandsäkerhetsregler.

6. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar förvaras i cykelställ/cykelrum. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer får aldrig förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Mopeder vill vi inte ha på gården då de kan läcka olja.

Bensindrivna fordon är ej tillåtna att parkera i cykelkällaren.

Regler för Cykelställ:

• Endast till för boende.

• Tillåtet med max 6 cyklar på framsidan och max 8 på baksidan

• Om cykelställen är fulla, ställs cykeln istället i cykelrummet

• Endast cyklar som används och är funktionsdugliga får parkeras i ställen. Långtidsförvaring av cyklar som inte används ska inte ställas i cykelställen.

7. Gården

Medlemmar ska visa varandra hänsyn vid nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten.

Släng inte heller cigarettfimpar eller annat skräp på gården.

8. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Kartong, tidningar, plastförpackningar, glas och metall sorteras på de återvinningsstationer som finns i närområdet. Grovavfall, elavfall och farligt avfall sorteras på en återvinningscentral, närmaste återvinningscentraler finns i Bromma eller Sundbyberg (Kvarnkullen). I anslutning till fastigheten finns sopnedkast för hushållssopor och kompost.

Varje helgfri torsdag mellan kl. 17–18.30 står miljöbilen på Solnaplan (busstorget, Solna C). Här kan du lämna grovavfall och farligt avfall.

9. Källare

Personliga tillhörigheter, förutom cyklar och mopeder, måste förvaras i eget förråd.

Inget brandfarligt material får förvaras i källaren. Gångar ska av säkerhetsskäl hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

10. Parabolantenn

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

11. Husdjur

Innehavare av husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Rastning av husdjur får inte göras på gården. Ägaren ansvarar för att plocka upp efter husdjuren.

12. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att inte störa omkringboende med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn i sin lägenhet så väl som på gemensamma ytor som t ex gård, trappa och hiss. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följas från kl.22 på kvällen till kl.7 på morgonen. Tala med dina närmaste grannar om du planerar kalas eller annat som kan generera ljud. Då det finns flera barnfamiljer i huset vill vi också uppmana att de som behöver borra med slagborr helst gör detta på dagtid, och inte efter kl. 19.00 kvällstid.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan få en chans att ändra sitt beteende.  Fungerar inte det så kan du kontakta styrelsen. Då är det viktigt att du skriver ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du känner att du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med styrelsen vara ett sätt att lösa problemet.

Om en medlem, trots upprepade tillsägelser, inte sköter sig kommer styrelsen skicka brev med en ”anmodan om rättelse”. Brevet upplyser personen i fråga om att han eller hon omedelbart ska sluta störa sina grannar och att det störande beteendet kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande medlemmen för att sedan kunna avhysa denne.

13. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan om upplåtelse i andra hand ska vara styrelsen tillhanda senast två månader innan uthyrningen påbörjas. Begäran om godkännande ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, avsedd tidsperiod samt uppgifter om vem som ska hyra lägenheten.

Hyresnämnden anger som exempel att bostadsrättshavaren kan ha rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand till en närstående person eller upplåta en lägenhet som han eller hon har köpt för att bosätta sig i vid sin pensionering. Bostadsrättshavaren kan också ha rätt att upplåta sin lägenhet om den tillfälligtvis är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. I så fall kan man normalt sett få upplåta sin lägenhet under högst ett år.

Å andra sidan ligger det i en bostadsrättsförenings intresse att lägenheterna inte i alltför stor utsträckning bebos av andra än bostadsrättshavarna själva. Särskilt i en mindre förening där det redan pågår många andrahandsupplåtelser, kan detta få betydelse när hyresnämnden gör en avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen.

Att hyra ut sin lägenhet veckovis eller per dag är normalt sett inte att betrakta som ett legitimt skäl vilket innebär att den här typen av uthyrning strider mot lagens regler. Uthyrning via sajter som AirBnB betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning. En sådan uthyrning kräver också styrelsens tillstånd.

Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas det för otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

För uthyrning till inneboende krävs inget tillstånd. Som inneboende räknas bara de som bor tillsammans med föreningens medlem. Oftast har den inneboende bara tillgång till en viss del av lägenheten. Anmäl gärna den inneboendes kontaktuppgifter till styrelsen så att styrelsen vet vilka som bor i fastigheten.

14. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Det är obligatoriskt med en särskild bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter. Därför har föreningen gemensamt tecknat bostadsrättsförsäkringar för alla föreningens lägenheter. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag så att du inte har dubbla bostadsrättsförsäkringar.

15. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas en bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

16. Om du avser flytta

Kontakta styrelsen för de rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.