Behandling av personuppgifter

Brf Arkitekten2013 har en egen hemsida som är avsedd för bostadsrättsinnehavare i föreningen (medlem), varje medlem kan ansöka om ett konto och därmed få tillgång till mer information. För att kunna få ett konto måste medlem lämna vissa uppgifter, vissa personuppgifter, därmed kommer föreningen behandla sk profildata samt användardata.

Brf Arkitekten2013 köper en tjänst, tillhandahållen av DinBRFSida.se som ägs och drivs av Brolund Web Solutions Handelsbolag. Funktionaliteten på DinBRFSida.se behandlar från 25 maj 2018 personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (Allmänna villkor, avsnitt 5.2 Personuppgifter och datalagring)

Brf Arkitekten2013 behandlar från och med 25 maj 2018 personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

1.Hur vi använder din data

I det här avsnittet har vi redogjort för:
(a) De kategorier av personuppgifter som vi kan behandla.
(b) Syftet med vilka vi får behandla personuppgifter och
(c) Processens rättsliga grunder.

Vi kan behandla data som omfattar din användning av vår webbplats och tjänster (s.k ”användardata”). Användardata kan innehålla främst din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp och -version, besökstid, sidvisningar och webbplatsens sökvägar, samt information om tid. Användardata används även till statistik, tex besöksstatistik på sidor och flikar. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen administration av hemsidan och tjänsterna samt information som föreningen företrädd av vid var tid vald styrelse, väljer att göra tillgängliga via hemsidan.

Vi kan behandla din information som ingår i din personliga profil på vår hemsida (”profildata”). Profildata kan innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, lösenord och ev födelsedatum. ”Profildata” kan behandlas för att möjliggöra informationsspridning inom föreningen, till medlemmar, som använder hemsida och tjänster. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke ELLER våra legitima intressen, nämligen att säkerställa ett korrekt medlemsregister samt rätt kontaktinformation.

Medlem samtycker till behandling av ”användardata” samt ”profildata” i samband med ”ansökan om nytt konto” på föreningens hemsida.

2. Distribution av data

Den som bestämmer ändamål och medel för  personuppgiftsbehandlingen och därmed är ansvarig för att den sker i enlighet med gällande lagar kallas för personuppgiftsansvarig, i detta fall bostadsrättsföreningen. Föreningen distribuerar ingen profildata eller användardata till obehöriga eller utomstående parter som inte tjänar föreningens syften. Data kan komma att distribueras till parter som på uppdrag av föreningen utför tjänster, sådan part kan t.ex.vara teknisk- och ekonomisk förvaltare. I de fallen upprättas alltid personuppgiftsbiträdes avtal.  I tillägg kan ingen annan medlem i föreningen begära ut sådan data på annan medlem. På föreningens hemsida skall ingen data läggas ut som inkräktar på denna integritetspolicy.

3. Återkallelse och radering av personuppgifter

I det här avsnittet beskrivs policy och förfarande för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra lagliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.

Kontakta webbansvarig eller styrelsen och be att få ditt konto och dina uppgifter raderade. Om föreningen väljer att avsluta hemsidetjänsten kommer alla kontouppgifter att raderas automatiskt.

  • Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål får inte hållas längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål.
  • Vi behåller dina personuppgifter enligt följande:
    Alla personuppgifter kan komma att behållas i upp till sex månader efter att medlem avflyttat vid en försäljning av bostaden. 
  • Vi kan inte i förväg specificera de perioder för vilka dina personuppgifter ska behållas. Vi behåller medlemmars personuppgifter så länge medlemmen kvarstår som lägenhetsinnehavare.
  • Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt kan vi behålla dina personuppgifter längre än sex månader, om sådan lagring är nödvändig för att följa en lagstadgad skyldighet som vi är föremål för eller för att skydda medlems vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

4. Dina rättigheter under dataskyddsförordningen (GDPR)

I detta avsnitt har vi sammanfattat de rättigheter som du har enligt lagen om uppgiftsskydd. Några av rättigheterna är komplexa, och inte alla detaljer har inkluderats i vår sammanfattning. Följaktligen bör du läsa relevanta lagar och vägledning från tillsynsmyndigheterna för en fullständig förklaring av dessa rättigheter.

Som medlem kan du när som helst, i inloggat läge, uppdatera och rätta lämnad profildata i de fall de inte är korrekta.

Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om uppgiftsskydd är:
a) Rätten till tillgång till din data
b) Rätten till rättelse av lämnad data
c) Rätten att radera data
d) Rätten att invända mot bearbetningen av data
e) Rätt att återkalla samtycke.

5. Cookies (kakor)

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från cookies.